Sekrety amerykańskich milionerów


Thomas J. Stanley, William D. Danko

Sekrety amerykańskich milionerów

Tłumaczenie: Jan M. Fijor
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 296
Wydawnictwo: Fijorr Publishing
44,30 33,23

Do koszyka
oszczędzasz: 11,07

Zamów dziś,
książkę wyślemy już 2016-10-25

Koszt dostawy + więcej

Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część I i II
+ =
Cena pakietu:
79,20 54,16
Do koszyka
oszczędzasz: 25,04
+ =
Cena pakietu:
104,20 51,19
Do koszyka
oszczędzasz: 53,01
1/2

 

(…) We współ­cze­snym świe­cie grant, dota­cja, dar­mowe trans­fery z kasy publicz­nej czy wygrana na lote­rii stały się gwa­ran­tem szczę­ścia i spra­wie­dli­wo­ści, zaś bogac­two zdo­byte ciężką pracą to prze­ży­tek, nie­kiedy wręcz prze­kleń­stwo. Czy trudno się dzi­wić, że na skraju ban­kruc­twa zna­la­zła się nie tylko Gre­cja i Por­tu­ ga­lia, ale i takie potęgi gospo­dar­cze, jak Wielka Bry­ta­nia, Bel­gia, Wło­chy, a bez­ro­bo­cie–w, znaj­du­ją­cych się od 4 latach w zapa­ści gospo­dar­czej, Sta­nach Zjed­no­czo­nych—jest dwucyfrowe. Zamiast powró­cić do sta­rego, spraw­dzo­nego modelu: przed­się­bior­czo­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, oszczę­dza­nia i solid­nej pracy, któ­rego owo­cem było zawsze bogac­two naro­dów, przy­wódcy poli­tyczni i związ­kowi odgra­żają się, że kapi­ta­lizm ukrócą a boga­tym utrą nosa. Jaskra­wym przy­kła­dem takiej filo­zo­fii jest ogło­szony przez pre­zy­denta Sta­nów Zjed­no­czo­nych, pro­gram odbu­dowy gospo­darki, który ma pole­gać m.in. na nało­że­niu na naj­le­piej zara­bia­ją­cych Ame­ry­ka­nów, tych któ­rych dochód prze­kra­cza milion dola­rów rocz­nie, dotkli­wego podatku; mówi się nawet o prze­dziale mar­gi­nal­nym na wyso­ko­ści 80 procent.

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...