Jan Lechoń

przy­szedł na świat jako Le­szek Se­ra­fi­no­wicz 13 mar­ca 1899 roku w War­sza­wie. Już w szko­le pod­sta­wo­wej pi­sy­wał utwo­ry li­te­rac­kie. Roz­po­czął stu­dia fi­lo­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, któ­rych ni­g­dy nie ukoń­czył. W cza­sach stu­denc­kich an­ga­żo­wał się w dzia­łal­ność kul­tu­ral­ną – na­le­żał do gru­py li­te­rac­kiej Ska­man­der, za­ło­żył ka­wiar­nię ar­ty­stycz­ną Pod Pi­ca­do­rem na war­szaw­skim No­wym Świe­cie. Woj­nę pol­sko-bol­sze­wic­ką Jan Le­choń spę­dził w Biu­rze Pra­so­wym Wo­dza Na­czel­ne­go Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go. Na­stęp­nie za­rzą­dzał Związ­kiem Za­wo­do­wym Li­te­ra­tów Pol­skich oraz peł­nił funk­cję se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go PEN Clu­bu. Na emi­gra­cji wspie­rał dzia­ła­nia Po­lo­nii – za­rów­no w Pa­ry­żu, jak i w na­stęp­nych miej­scach po­by­tu, czy­li Bra­zy­lii (prze­by­wał tam z za­przy­jaź­nio­nym Julianem Tuwimem) i w Sta­nach Zjed­no­czo­nych – tam też za­ło­żył Pol­ski In­sty­tut Nauk i Sztuk. Przez całe ży­cie był ak­tyw­nym twór­cą.

Lista książek

Poezje - Jan Lechoń | mała okładka
-30 %

Poezje

Jan Lechoń

"Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,
Powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugiej - modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje."

Jan Lechoń
(1899-1956)

Wybór wierszy jednego z najznakomitszych poetów polskich XX wieku.

Więcej

15,00 zł

10,55 zł

Liryki najpiękniejsze

Jan Lechoń

Toast
Łakomstwo
Obżarstwo i pijaństwo
Włosy Słowackiego
Naśladowanie Or-Ota
Do Wielkiej Osoby
Stara Warszawa
Harfa w nocy
Rozmowa z aniołem
Bajka warszawska
Drogą młodości
Na fałszywie grającym pianinie

i inne liryki

Więcej

29,90 zł

17,73 zł

Kasandra się myli

Jan Lechoń

Jan Lechoń należał do założycieli grupy Skamander oraz kabaretu „Pikador”, już po swoim debiucie poetyckim uważany był za poetę wybitnego. Tragiczna śmierć w 1942 w Nowym Jorku podbudowała jego legendę. Przez wiele lat krzywdę jego twórczości wyrządziła komunistyczna cenzura – część jego wierszy objęta była całkowitym zakazem druku. Do dziś wiele utworów powszechnie znanych jest wyłącznie w okrojonych wersj[...]

Więcej

0,00 zł